نویسنده = محمد‌تقی شیخی
تعداد مقالات: 1
1. تجربه زیسته زنان شهر شهریار از تک‌فرزندی با تاکید بر چرایی و پیامدهای آن

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1395، صفحه 43-82

حجیه بی بی رازقی نصرآباد؛ زینب حسینی؛ محمد‌تقی شیخی