نویسنده = فریده خلج آبادی فراهانی
تعداد مقالات: 3
1. بازاندیشی در معنای فرزند و دلالتهای آن در زندگی: رهیافت کیفی در زنان متاهل بی‌فرزند ساکن شهر تهران

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1397، صفحه 67-106

فریده خلج آبادی فراهانی؛ فاطمه کیانی علی آبادی


2. بررسی عوامل تعیین‌کننده تصمیم سزارین در برابر زایمان طبیعی در زنان باردار شهر اصفهان

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1393، صفحه 199-224

زهرا شمس قهفرخی؛ فریده خلج آبادی فراهانی؛ حسن سرایی


3. نقش فردگرایی در قصد باروری زنان در شرف ازدواج (مطالعه شهرستان نیشابور)

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1392، صفحه 29-54

زهرا شاه آبادی؛ حسن سرایی؛ فریده خلج آبادی فراهانی