نویسنده = حجیه بی بی رازقی نصرآباد
تعداد مقالات: 2
1. وضعیت اقتصادی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش نهادهای حمایتی: مطالعه‌ای کیفی در شهر شیراز

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1397، صفحه 165-192

ملیحه علی مندگاری؛ حجیه بی بی رازقی نصرآباد؛ سمانه اشرف گنجویی


2. بررسی رابطه دینداری و قصد باروری در شهر تهران

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1394، صفحه 128-163

فاطمه مدیری؛ حجیه بی بی رازقی نصرآباد