نویسنده = مهری شمس قهفرخی
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل چند سطحی عوامل مؤثر بر معلولیت در ایران

دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان 1396، صفحه 213-237

مهری شمس قهفرخی


2. برابری و عدالت جنسیتی و رفتارهای باروری در شهر اصفهان

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1394، صفحه 96-127

مهری شمس قهفرخی