نویسنده = حجیه‌ بی‌بی رازقی نصرآباد
تعداد مقالات: 2
1. تجربه زیسته زنان شهر شهریار از تک‌فرزندی با تاکید بر چرایی و پیامدهای آن

دوره 11، شماره 22، بهار و تابستان 1395، صفحه 43-82

حجیه‌ بی‌بی رازقی نصرآباد؛ زینب حسینی؛ محمد‌تقی شیخی


2. بررسی تحولات امید زندگی مجردی در ایران با استفاده از جداول خالص زناشویی: دوره 1385 تا 1390

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1393، صفحه 96-119

حجیه‌ بی‌بی رازقی نصرآباد؛ علی رحیمی