نویسنده = محمد میرزایی
تعداد مقالات: 6
1. تعیین‌کننده‌های بُعد خانوار در شهرستان‌های ایران در سال 1390

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1397، صفحه 107-132

فاطمه ترابی؛ محمد میرزایی؛ محمد حدّادی


4. اثر سالخوردگی جمعیت بر تقاضای مصرف در نقاط شهری ایران: دوره 1375 تا 1391

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1393، صفحه 120-145

سعداله دارابی؛ محمد میرزایی؛ حسین راغفر


6. بررسی و تبیین جمعیت شناختی نابرابری های مرگ و میر زنان در مناطق شهری و روستایی ایران

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1392، صفحه 97-116

شفیعه قدرتی؛ محمد میرزایی؛ علی قاسمی اردهائی